လျှပ်စစ်မောင်းနှင်နိုင်သောယာဉ်များ - ဟိုက်ဘရစ်ကားများ